Algemene voorwaarden

 1. Betaling van de facturen

  Alle facturen zijn betaalbaar bij ontvangst. Bij alle betalingen of navragen gelieve bovenstaand factuurnr te vermelden. Eventuele klachten dienen binnen de 5 dagen na ontvangst gedaan te worden. In geval van betwisting is alleen de rechtbank van Hasselt bevoegd. Verkochte gels worden NIET teruggenomen.
 2. Behandeling van uw persoonsgegevens

  1. Persoonsgebonden informatie is louter bedoeld voor intern gebruik door NAILCENTER MIRANDA VOF. De klant heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven.
  2. NAILCENTER MIRANDA VOF verzamelt en verwerkt enkel die persoons/bedrijfsgegevens die zij van u ontvangen heeft met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de aankopen, de boekhouding en directe marketing activiteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang
  3. De verwerkings verantwoordelijke is NAILCENTER MIRANDA VOF, met maatschappelijke zetel te 3970 Leopoldsburg, Caimolaan 39.
  4. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.
  5. De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoons/ bedrijfsgegevens die hij bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen.
  6. De Opdrachtgever bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.
 3. Algemene voorwaarden opleidingen
  Algemene Voorwaarden Opleidingen en workshops – korte of landurige.
  Andere Algemene voorwaarden zie onderaan)

  Inhoudsopgave:
  Artikel   1 – Begripsbepalingen
  Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
  Artikel   3 – Kosten van de opleiding
  Artikel   4 – Betaling van het lesgeld
  Artikel   5 – Annulatie door de cursist
  Artikel   6 – Annulatie door de lesgever
  Artikel   7 – Materialen
  Artikel   8 – Aansprakelijkheid
  Artikel   9 – Auteursrechten
  Artikel   10 – Huisregels

  Artikel 1 – Begripsbepalingen
  1.1          Het opleidingsinstituut: De plaats waar de opleiding zal gevolgd worden
  1.2          De cursist: Diegene die door betaling van het inschrijvingsgeld verbindt aan de algemene voorwaarden opgesteld door het opleidingsinstituut.

  Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
  NAILCENTER MIRANDA VOF
  CAIMOLAAN 39 – LEOPOLDSBURG 
  België – Limburg
  Telefoonnummer: tijdens de kantooruren: 0477/429394
  E-mailadres: nailcentermiranda@hotmail.com
  Btw-identificatienummer: BE0751.845.812

  Artikel 2 – Kosten van de opleiding
  2.1          Aan de opleiding zijn ondermeer de navolgende kosten verbonden:
  a. Het lesgeld: Dit wordt per module of opleiding aan het opleidingsinstituut betaald.
  b. (indien van toepassing) De eventuele examenkosten: De kosten zijn verrekend in de cursusprijs.
  c. Overige kosten: De kosten voor eventuele cursusboeken en overige leermiddelen zijn eveneens in de inbegrepen, tenzij anders aangegeven.
  In de cursusprijs zijn geen materialen inbegrepen, tenzij anders aangegeven. De cursist is vrij voor of na een opleiding of workshop materialen of een startpakket aan te kopen.

  Artikel 3 – Betaling van het lesgeld
  3.1          Om te kunnen deelnemen aan één van de door het opleidingsinstituut verzorgde opleidingen dient
  de cursist het inschrijvingsformulier te ondertekenen en te retourneren.
  3.2          Bij inschrijving is de cursist 100% van het lesgeld verschuldigd tenzij anders aangegeven.
  3.3          Het saldo van een cursus dient uiterlijk betaald te worden de dag van de opleiding of cursus tenzij anders aangegeven.
  Het opleidingsinstituut mag cursisten, die niet aan bovengenoemde of anderszins overeengekomen
  betalingsverplichting voldoen, van (verder) onderwijs uitsluiten, terwijl bovendien de gehele
  verschuldigde onderwijsbijdrage direct opeisbaar is.
  3.4          Bij gebreke van betaling, 7 dagen na vervaldatum, is de cursist zonder nadere in gebreke stelling de
  wettelijke rente verschuldigd. 
  3.5         Bij gebreke van betaling ziet het opleidingsinstituut zich genoodzaakt over te gaan tot incasso
  Maatregelen en wordt het totaal te vorderen bedrag (of restant) verhoogt met de gerechtelijke en
  buitengerechtelijke incasso- c.q. proceskosten, zulks met een minimum van € 50,00. Voorts wordt
  de cursist uitgesloten van al het onderwijs, tot de volledige vordering is betaald.

  Artikel 5 – Annulatie van de cursus door cursist
  5.1          Een cursus kan enkel geannuleerd worden door middel van e-mail aan info@keyola.be of aangetekend schrijven en dit minstens 14 dagen voor aanvang van de cursus. Enkel indien aan deze voorwaarden voldaan wordt kan het voorschot/totale inschrijvingsgeld aan de cursist terugbetaald worden.
  5.2          Elke andere vorm van annulatie kan niet leiden tot terugbetaling van het voorschot of inschrijvingsgeld, tenzij:
  5.2.1.     U hebt het recht om bij annulatie om uitzonderlijke redenen (ziekte/overlijden bloedverwante of begrafenisdient) te laten gelden. U kan uw inschrijving verplaatsen naar een andere datum die gepland zijn of ingepland zullen worden. Er kan geen privé-les ingelast worden als inhaalles.

  Artikel 6 – Annulatie van de cursus door lesgever
  6.1.         Een cursus kan enkel geannuleerd worden door de lesgever als er onvoldoende deelnemer zijn zoals werd aangegeven bij de inschrijving (zie omschrijving bij de webshop). Indien er binnen de week na annulatie nieuwe data worden voorzien kan u de inschrijving verplaatsen naar deze datum naar deze datum of alsnog 100% het inschrijvingsbedrag terugvragen.
  6.2.         Indien een externe lesgever gevraagd werd en deze om uitzonderlijke redenen de cursus niet kan leiden en indien u de nieuwe vastgelegde datum niet kan bijwonen kan u 100% restitutie van uw inschrijvingsgeld krijgen.
  6.3.         Indien de lesgever u onverwacht zou om een belastbare redenen zou uitsluiten bij het volgen van de opleiding. Bv:u bent zelf distributeur/lesgever en hebt dit niet gemeld bij aanvang van de inschrijving. U hebt niet de nodige ervaring als die dan wel gevraagd werd bij de inschrijving.

  Artikel 7 – Materialen
  Het opleidingsinstituut bepaald welke materialen, uitrusting en boeken tijdens de opleiding dienen te
  worden gebruikt, en welke materialen tijdens de les beschikbaar worden gesteld. Oefenmaterialen, uitrustingen en boeken worden door het opleidingsinstituut geleverd tenzij anders wordt aangegeven.
  U krijgt hierover een mail een paar dagen voor aanvang van de les. Voor, tijdens en na de les is er steeds mogelijkheid om aankopen te doen in onze shop.

  Artikel 8 – Aansprakelijkheid
  Het opleidingsinstituut is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging, diefstal van aan de cursist toebehorende voorwerpen/materialen. Alle schade welke door de cursist aan het schoolgebouw, het meubilair etc. wordt toegebracht, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden verhaald. De cursist is aansprakelijk voor beschadiging, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid aan kleding en/of eigendommen van derden.

  Artikel 9 – Auteursrechten
  De auteursrechten op het door het opleidingsinstituut aan de cursist verstrekt lesmateriaal, berust bij het opleidingsinstituut. Het materiaal mag derhalve niet worden verveelvoudigd, en/of openbaar worden gemaakt d.m.v. fotokopie, microfilm of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande toestemming van het opleidingsinstituut. Tenzij anders gemeld is het verboden om de uitleg of demo te filmen of foto’s te nemen. Indien u een post wil plaatsen op sociale media vraagt u hiervoor toestemming aan uw mede-cursisten of de lesgeefster.

  Artikel 10 – Huisregels
  De cursist verbindt zich tot het volgen van alle, tot de opleiding behorende, lessen. De cursist verbindt zich tot alle opgegeven theoriehuiswerk naar behoren te maken en de praktijktaken naar behoren uit te voeren. Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de cursist hiervan voor
  aanvang van de les, kennis te geven aan het opleidingsinstituut. De cursist verbindt er zich toe om enkel met de huismerken te werken, tenzij anders wordt aangegeven.

  IV. Algemene voorwaarden andere
  Algemene Voorwaarden (muz Opleidingen – zie Algemene Voorwaarden opleidingen onderaan)

  Inhoudsopgave:
  Artikel   1 – Definities
  Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
  Artikel   3 – Toepasselijkheid
  Artikel   4 – Het aanbod
  Artikel   5 – De overeenkomst
  Artikel   6 – Herroepingsrecht
  Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
  Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
  Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
  Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
  Artikel 11 – De prijs
  Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
  Artikel 13 – Levering en uitvoering
  Artikel 14 – Betaling
  Artikel 15 – Klachtenregeling
  Artikel 16 – Geschillen
  Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Artikel 1 – Definities
  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
NAILCENTER MIRANDA VOF 
CAIMOLAAN 39 – 3970 LEOPOLDSBURG – LIMBURG
België – Limburg
Telefoonnummer: tijdens de kantooruren: 0477/429394
E-mailadres: nailcentermiranda@hotmail.com
Btw-identificatienummer: BE0751.845.812

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. (kleurendots op de webshop kunnen afwijken met de reële kleuren)
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen of via mail versturen:
 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 4. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. de webshop is onder voorbehoud en wordt dagelijks aangepast. Indien bepaalde items/producten niet meer voorradig zijn dan zal de ondernemer de consument via mail op de hoogte brengen. De consument heeft het recht om een ander artikel te kiezen van dezelfde prijscategorie of er kan een creditnota gemaakt worden (terugstorting van het verschil). Er wordt aan de consument gevraagd om het rekeningnummer door te mailen. De consument zal binnen de twee weken het verschil terug storten.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Herroepingsrecht voor opleidingen/workshops/demo: zie algemene voorwaarden opleidingen

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De consument zal een copy van de aankoopfactuur bijvoegen.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Uitzonderlijke regel binnen de kunstnagelstyling: verkochte verbruiksproducten mbt kunstnagelstyling (gel-acryl-acrylgel-vloeistoffen-colorgels-glittergels-soakoff gels-brushon gels ed) worden nooit teruggenomen
 3. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 4. Dienstenovereenkomsten maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht op de diensten verliest zodra de administratie (betalingsmodaliteiten) zijn afgerond;
 3. meer specifieke diensten kunnen zijn korte of langdurige opleidingen. zie apart luik: algemene voorwaarden opleidingen
 4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 8. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw met vermelding van het bedrag inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument. De consument kan het product weigeren als deze opmerkt dat het product lekt, of stuk is. De ondernemer zal de producten goed verpakt verzenden.
 6. De ondernemer verstuurd de producten via een erkend courierbedrijf. (Pbost tot nader order). Indien de consument niet aanwezig is op het moment van levering zal de courier een nota achterlaten in de brievenbus. De ondernemer krijgt een melding van levering. De ondernemer is niet verantwoordelijk indien het pakket niet door de consument wordt ontvangen. De ondernemer is aldus ook niet verantwoordelijk voor het verloren gaan van het pakket.

Artikel 14 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan:           [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)